Welcome

Giới thiệu chung
Môi trường hội nhập và cạnh tranh đặt lên hàng đầu nhu cầu hoàn thiện nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý trung và cao cấp. Hệ thống SAGA, cổng thông tin về kiến thức quản trị kinh doanh và kỹ năng thực hành giao thương, ra đời với nhiệm vụ cung cấp một giải pháp hiệu quả cho bài toán xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
Đội ngũ phát triển
Đội ngũ tham gia thiết kế và phát triển hệ thống Saga bao gồm một số doanh nghiệp, doanh nhân, nhà chuyên môn, và đội ngũ kỹ thuật-nội dung-trình bày.

Trang chủ

SAGA

Xây dựng

SAGA

   
Login

Sức khỏe

SAGA

Hell0vietnam

SAGA

Facebook

Saga

Facebook

iBuild